Menu Sluiten

Privacy

Privacyverklaring

Iedere bezoeker van onze website laat informatie over zichzelf na. Deze hoeveelheid informatie verschilt naarmate de handelingen die worden verricht. Europass Vlaanderen vraagt persoonlijke gegevens wanneer je je je inschrijft voor de nieuwsbrief of een evenement, enz. Deze privacyverklaring verduidelijkt de maatregelen die Europass Vlaanderen neemt voor het verzamelen, beheren en gebruik van persoonlijke data. Europass Vlaanderen heeft het recht om het privacybeleid te wijzigen binnen de geldende GDPR-regelgeving en zal daarover tijdig communiceren. Europass Vlaanderen houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens van 30 juli 2018. Dat is de Belgische wet die uitgevaardigd werd in uitvoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2016/679).

Welke gegevens verzamelt Europass Vlaanderen?
Wanneer je je inschrijft voor een activiteit of de nieuwsbrief, vraagt Europass Vlaanderen minimaal je naam en e-mailadres. Dat kan uitgebreid worden met andere gegevens in functie van de activiteit. Deze persoonsgegevens zijn steeds afhankelijk van de concrete omstandigheden, de wettelijke verplichtingen waaraan Europass Vlaanderen onderworpen is of de specifieke toestemming die je ons hebt gegeven.

Hoe verzamelt Europass Vlaanderen je gegevens?
Europass Vlaanderen gebruikt online inschrijvingsformulieren voor deelname aan events, inschrijving voor de nieuwsbrief, enz. Verder maakt Europass Vlaanderen gebruik van publiek beschikbare informatie, en verzamelt het persoonsgegevens via onze website, sociale media en andere tools.

Waarvoor gebruikt Europass Vlaanderen je gegevens?
Europass Vlaanderen gebruikt de data voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt: je gegevens worden niet gebruikt om andere informatie te sturen.
Data van websitebezoekers worden verwerkt in het kader van het beheer en de verbetering van onze website. U kan hierover meer te weten komen in de cookieverklaring.

Aan wie geven wij jouw gegevens door?
Europass Vlaanderen geeft geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij met jouw toestemming.
Voor alle marketingacties vraagt Europass Vlaanderen steeds je toestemming.
Je kan op elk moment je toestemming intrekken via een mailtje naar europass@vdab.be (zie verder in deze tekst).

Hoe beschermt Europass Vlaanderen jouw gegevens?
Alle digitale data worden bewaard op servers van de Vlaamse overheid. De rol van de medewerker in de organisatie bepaalt de toegang tot de data. Data op papieren dragers zijn afgeschermd voor onbevoegden.
Verder heeft Europass Vlaanderen een veiligheidsbeleid ontwikkeld dat op regelmatige tijdstippen wordt getest en bijgestuurd. Dit beleid heeft de volgende doelstellingen:

 • De bewustwording over de omgang met persoonsgegevens bij onze medewerkers verhogen door controles en periodieke opleidingen.
 • De toegang tot gegevens beperken via IT-technische en organisatorische maatregelen;
 • De persoonsgegevens beveiligen via IT-technische maatregelen zoals firewalls, antivirussoftware, encryptie van gegevensdragers, beveiligde verbindingen, enz.;
 • De vertrouwelijke behandeling van gegevens waarborgen;
 • Datalekken (in de mate van het mogelijke) voorkomen, verhinderen, opsporen en verhelpen.

Hoe beschermt Europass Vlaanderen jouw gegevens?
Alle digitale data worden bewaard op servers van de Vlaamse overheid. De rol van de medewerker in de organisatie bepaalt de toegang tot de data. Data op papieren dragers zijn afgeschermd voor onbevoegden.
Verder heeft Europass Vlaanderen een veiligheidsbeleid ontwikkeld dat op regelmatige tijdstippen wordt getest en bijgestuurd. Dit beleid heeft de volgende doelstellingen:

 • De bewustwording over de omgang met persoonsgegevens bij onze medewerkers verhogen door controles en periodieke opleidingen.
 • De toegang tot gegevens beperken via IT-technische en organisatorische maatregelen;
 • De persoonsgegevens beveiligen via IT-technische maatregelen zoals firewalls, antivirussoftware, encryptie van gegevensdragers, beveiligde verbindingen, enz.;
 • De vertrouwelijke behandeling van gegevens waarborgen;
 • Datalekken (in de mate van het mogelijke) voorkomen, verhinderen, opsporen en verhelpen.

Hoe kan je toegang krijgen tot jouw gegevens, ze aanpassen of ze laten verwijderen?
U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van jou verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen. Raadpleeg de contactgegevens onderaan deze cookieverklaring. Als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw gegevens, dan horen wij graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Hoe lang bewaart Europass Vlaanderen jouw gegevens?
Europass Vlaanderen bewaart persoonlijke data niet langer dan nodig of wettelijk verplicht is. Na een event krijg je nog een bevraging. Je gegevens worden dan binnen een redelijke termijn definitief verwijderd.

Contactpersoon voor informatie, correctie, intrekking of verwijdering
Als je informatie wil over je opgeslagen gegevens, je gegevens wil corrigeren of als je wil dat je gegevens volledig worden verwijderd, stuur dan een e-mail naar europass@vdab.be.

 


Disclaimer

Algemene voorwaarden
Zodra je de website betreedt, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden. Hiermee verklaar je ook dat je gerechtigd bent om deze verbintenis aan te gaan of toestemming hebt van een gerechtigd persoon.
Indien je niet akkoord kan gaan met onze website en/of de algemene voorwaarden, kunnen we enkel aanraden er geen gebruik meer van te maken.
We kunnen ten alle tijde beslissen om onze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding.

Gebruik van de website
Het gebruik van de volledige website, inclusief diensten, is op eigen risico. Onze website is te gebruiken op "as is" basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie of voorwaarde. Uiteraard streven wij naar een website die veilig is en een goed werkt, desondanks kunnen wij geen absolute garanties geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief haar diensten.
We kunnen geen garanties bieden met betrekking tot de toegankelijkheid van onze website of aangeboden diensten. De website is te gebruiken op "as available" basis.
We streven naar een website met slechts een minimum aan onderbrekingen of storingen, maar we zijn in geen geval aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige toegang tot de website en haar diensten.
Het is mogelijk dat bepaalde inhoud van onze website kan gedownload worden. Dit is steeds op eigen risico. Schade ten gevolge van verlies van data of schade aan de computer valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Derden, bezoekers aan de website en gebruikers van diensten moeten zich onthouden van handelingen die het gebruik van de website in gevaar kunnen brengen. Stel dat dergelijke handelingen de goede werkingen en/of het veilige karakter van de website en/of haar diensten in gedrang brengen en/of tot gebrekkige toegankelijkheid leidt, dan kan de verantwoordelijke gebruiker aansprakelijk gesteld worden.
De website bevat verwijzingen naar andere website en/of elektronische communicatieportalen. Het plaatsten van dergelijke verwijzing betekent niet automatisch dat we akkoord gaan met de inhoud van die websites. Deze verwijzingen zijn dan ook op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken. We zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die hieruit voortvloeit.

Inhoud en informatie op de website
We besteden grote zorg aan de website en de informatie die erop staat. We kunnen onze website en haar inhoud steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen. Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie onvolledig is, niet accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van handelingen die de gebruiken of bezoeker neemt op basis van de informatie op onze website. Zo verschijnt er op de website ook informatie en bestanden afkomstig van derde partijen. Deze derde partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze inhoud en bestanden.
Stel dat bepaalde inhoud op de website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen we ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen. Dat kan via europass@vdab.be.

Intellectuele eigendom
Intellectuele eigendomsrechten zijn in regel van toepassing op de website en de inhoud. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Inschrijvingen
Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde de voorwaarden van onze evenementen te wijzigen, zonder enige vorm van formaliteit of voorafgaande kennisgeving. Bij inschrijving en deelname aan evenementen ga je akkoord met onze voorwaarden. Je gegevens kunnen ook kenbaar gemaakt worden aan andere gebruikers in functie van een deelnemerslijst, je geeft hiervoor steeds je toestemming.
Annuleren voor een evenement kan alleen per e-mail via europass@vdab.be.

Disclaimer t.a.v. de Europese Commissie
Deze website kwam tot stand met financiële steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Commissie. De steun van de Europese Commissie betekent niet dat de Commissie alle inhoud onderschrijft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (het gebruik van) de informatie op deze website.